En Xavier Mayor i la Clara Montaner d’IRBIS acaben de publicar un article de recerca titulat Aportació metodològica per al càlcul de la Petjada Ecològica a nivell municipal. El text ha estat publicat a la revista Arquitectura, Ciudad y Entorno (ACE) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

L’objectiu d’aquesta investigació ha estat determinar, en el context dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), quins factors socioeconòmics poden contribuir a estimar de manera ajustada la Petjada Ecològica. La Petjada Ecològica és un indicador de sostenibilitat que expressa l’impacte humà sobre el territori per al consum de recursos i la generació de residus, en termes de quina és l’àrea total requerida a fi de suportar una pauta de vida d’una determinada població (Ewing et al., 2010).

Aquest indicador és eficaç per orientar polítiques ambientals i per avaluar el grau d’efectivitat de les estratègies implementades. Tanmateix, actualment es desconeix la magnitud dels impactes que es produeixen a escala municipal. És per això que avançar en l’estimació de la Petjada Ecològica a petita escala és rellevant. La metodologia que s’ha desenvolupat en aquesta investigació és útil per a administracions locals i per a professionals del planejament estratègic i de la gestió per a la sostenibilitat. En síntesi, s’han classificat els municipis de l’AMB en grups, fet que ha mostrat uns patrons que determinen diferents pautes de consum de recursos. S’ha conclòs que factors com la Renda Familiar Disponible Bruta i l’activitat del sector industrial poden servir per estimar la Petjada Ecològica  associada al consum de productes manufacturats a nivell municipal.

Podeu consultar l’article complet aquí: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/192043