Nosaltres

Irbis,

abans Estudi Xavier Mayor et al SL

Irbis des dels orígens

Irbis neix de l’Estudi Xavier Mayor et al SL, Entorn, Territori i Urbanisme, una iniciativa professional nascuda el 1999 amb la voluntat de proveir serveis especialitzats en l’estudi i la consultoria ambiental.

Estudis i consultoria

La nostra activitat professional es desenvolupa principalment en dues vessants: els estudis i l’assessoria – consultoria. Des de l’inici hem desenvolupat, a partir d’aproximacions científiques o tècniques, un ventall ampli de treballs d’objectius diversos: informes, documents d’assessoria, estudis, peritatges, diagnosis, avaluacions, delimitacions, auditories, plans d’actuació, etc.

Al llarg de la nostra trajectòria professional hem treballat en àmbits tan diferents com l’urbanisme, les auditories ambientals i les Agendes 21 (participant en l’elaboració de l’Agenda 21 de Catalunya), i el desenvolupament sostenible, amb la realització del càlcul oficial de la petjada ecològica de Catalunya en els anys 2003 i 2006, i la proposta d’accions de divulgació, formació i difusió, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya.

El càlcul de la petjada ecològica de Catalunya de l’any 2003 va derivar en la publicació d’un llibre titulat Aproximació a la petjada ecològica de Catalunya, publicat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (Generalitat de Catalunya) l’any 2005.

En el camp de l’urbanisme, hem participat en el desenvolupament de 13 planejaments urbanístics generals de municipis, en els quals s’ha orientat sobre l’ordenació del sòl urbanitzable i s’ha realitzat la zonificació del sòl no urbanitzable, a més de l’avaluació ambiental corresponent.

També, en 23 plans urbanístics derivats de sectors concrets, en els quals s’ha orientat sobre l’ordenació del sector objecte d’estudi, a més de l’avaluació ambiental corresponent. A més, el 2013 s’ha assessorat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya respecte el procés d’Avaluació Ambiental Estratègica, amb l’informe L’avaluació d’alternatives en els procediments d’Avaluació Ambiental del planejament urbanístic i dels plans de mobilitat urbana.

En el camp del desenvolupament sostenible i la preservació de l’entorn, hem treballat en diversos estudis enfocats sobretot a prospeccions de futur, plantejament d’estratègies, criteris i propostes d’actuació, retrospectives i propostes d’indicadors. També, en la direcció i elaboració de gairebé una vintena d’estudis relacionats amb la valoració estratègica i l’encaix de determinades infraestructures i projectes en l’entorn, per encàrrec de diferents administracions locals de Catalunya.

No obstant això, l’estudi s’ha especialitzat amb cert grau d’experiència en la planificació territorial a diferents escales, i molt especialment en relació a la preservació de l’entorn, així com en la determinació i establiment de sistemes de connectivitat ecològica. En aquests àmbits, cal destacar la participació en 4 planejaments de rang territorial (Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre – Pla director territorial de l’Alt Penedès – Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l’Alt Penedès-Garraf –  i Pla territorial insular de Menorca (modificació 2006) – i en 2 programes de desenvolupament rural de rang territorial (Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013 i 2014-2020), tots encarregats per l’Administració general corresponent i en els quals s’ha elaborat la seva avaluació ambiental, a part de col·laborar en les estratègies d’ordenació en alguns d’ells.

També, l’elaboració de més de 15 estudis de valoració i planificació estratègica de l’entorn, on s’ha realitzat l’assessorament i ordenació d’espais protegits, la determinació d’espais d’especial interès ecològic en espais naturals rellevants (rius, zones agroforestals, litoral, etc .), i la planificació estratègica de diferents àmbits territorials (municipis, àrees metropolitanes, mancomunitats, etc.).

En l’àmbit de la connectivitat ecològica, s’han dirigit i elaborat més de 20 estudis de connectivitat ecològica, permeabilitat ecològica i fragmentació, a diferents àmbits d’aproximació, a partir d’una metodologia pròpia, senzilla i sòlida.

El fruit dels treballs en connectivitat ecològica ha derivat en la publicació del llibre Connectivitat ecològica: elements teòrics, determinació i aplicació, publicat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (Generalitat de Catalunya) l’any 2008.

En aquests camps, entre d’altres, hem donat i estem donant servei a les més rellevants institucions de l’administració pública general i local a Catalunya.

D’altra banda, i a conseqüència de la nostra activitat professional especialitzada, se’ns requereix com a docents en màsters, programes de doctorat i cursos de postgrau en diverses universitats (UAB, UPC, UOC, Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), Universidad de Oviedo, entre d’altres), així com a ponents en jornades, seminaris i conferències. Aquesta tasca docent ha derivat també en la direcció de 6 projectes acadèmics (tesis de màster, projectes de final de carrera, etc.) de temàtica variada i àmbit d’aplicació divers, tant a Catalunya com a Amèrica Llatina.

Irbis

Equip professional

Xavier Mayor Farguell

Soci fundador i director

Especialista en Ecologia Aplicada i Planificació Estratègica de l’Entorn.

Doctor en Biologia (també Màster en Ecologia per la UAB i Màster en Tecnologia i Gestió Ambiental per la UPC). S’ha especialitzat en el coneixement de l’ecologia terrestre i la seva aplicació en la planificació i gestió de l’entorn.

En l’àmbit acadèmic, ha estat investigador del Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals (CREAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat tècnic del Servei de Planificació de l’Entorn Natural al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Júlia Barba i Miralpeix

Sòcia i tècnica especialista

Llicenciada en Ciències Ambiental per la Universitat Autònoma de Barcelona i Diplomada en el Postgrau d’Anàlisi i Intervenció Social i Ambiental per la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosc i Gimpera.

Va fer el seu projecte de final de carrera sobre el “Canvi Ambiental Global al Montseny”, dirigit per Martí Boada, amb el qual va col•laborar a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB.

El febrer de 2004 comença el programa de Doctorat Interuniversitari en Educació Ambiental a la UAB.

Clara Montaner Augé

Tècnica especialista

És llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona. També, Màster en Planificació Urbana i Sostenibilitat per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Va realitzar el projecte de final de Màster a l’Estudi dins el projecte Càlcul de la Petjada Ecològica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i desenvolupament d’un mètode estàndard per al càlcul municipal, encarregat per Barcelona Regional S.A.

Actualment, forma part de l’equip bàsic d’Irbis i realitza tasques de tècnica especialista i de tècnica en GIS.