Projecte

Assessorament en el projecte Ryder Cup

Assessorament en relació amb l’àmbit on desenvolupar el projecte de la Ryder Cup.

Assessorament en matèria ecològica, ambiental i de sostenibilitat en relació l’àmbit on desenvolupar el projecte de la Ryder Cup, encarregat per PGA Catalunya, a les seves instal·lacions situades entre Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella.

L’aproximació per compatibilitzar aquesta actuació amb el territori és abordar-la des del plantejament estratègic basat en la consideració dels diferents objectius operatius dins el context de comprensió del territori com a infraestructura verda, en l’aplicació de les Solucions Basades en la Natura (NBS) i, conseqüentment, en la millora dels serveis ecosistèmics.

L’estudi diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte i la corresponent justificació i adequació de la seva bondat territorial valora els següents aspectes:

  • No afectació significativa sobre l’entorn d’influència, sobre el patrimoni natural, la biodiversitat i sobre el patrimoni cultural.
  • Adequació a les directrius i els objectius d’ordenació territorial i de paisatge.
  • Minimització de l’impacte territorial generat per nous accessos a les instal·lacions o per la modificació dels existents.
  • Minimització de l’impacte territorial generat pels equipaments necessaris associats a l’actuació.

Per a l’elecció de l’emplaçament de l’actuació s’han tingut en compte els criteris següents:

  • El respecte a la matriu biofísica del territori, tenint en compte el criteri de proporcionalitat amb l’entorn i el model parcel·lari preexistent.
  • L’adaptació al terreny on s’ubiquin, el manteniment de les traces dels camins existents i la no modificació de forma significativa del seu recorregut, la configuració dels marges i altres elements existents com l’arbrat d’interès, torrents, regs, i similars, encara que això suposi que l’àmbit de la planta hagi de ser discontinu.
  • El manteniment d’una separació mínima de les tanques a camins i a espais especialment freqüentats.
  • La no afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o d’interès agrari elevat.

Encarregat per

PGA Catalunya

Ryder Cup Irbis