Projecte

Estructura bàsica de camins i anelles del Parc dels Tres Turons (Barcelona)

Projecte desenvolupat per IRBIS-SCOB-Idom

L’àmbit objecte d’estudi inclou una gran part de la xarxa de camins interns del parc, així com la majoria de la superfície d’espai natural. També té una importància cabdal dins d’aquest sector la gestió del cicle de l’aigua. És per això que l’avantprojecte se centra en aquests tres temes troncals per mirar de donar una resposta efectiva i transversal a les diferents problemàtiques que té avui el parc:

  • Un espai natural en general denudat i banalitzat, que afecta la diversitat tant d’espècies com d’ecosistemes.
  • Una xarxa de camins ineficient i poc definida que provoca infinitat de camins informals amb importants pertorbacions del medi natural.
  • Una gestió ineficient i poc sostenible de l’aigua que provoca problemes importants d’erosió del sol, sobrecàrrega de la xarxa i una necessitat constant de manteniment.

Aquest document estableix una metodologia de treball transversal que s’aplica als tres eixos troncals del treball (camins i usos, ecologia i cicle de l’aigua), basada en tres fases diferenciades: avaluació, diagnosi i proposta. En la fase d’avaluació es quantifiquen en % i m2, qüestions de gran importància com són les superfícies de pertorbació produïdes pel trepig indiscriminat, les interferències o convivències establertes per als habitatges del parc; les conques i la seva relació actual amb la gestió sostenible de l’aigua; el grau de simplificació i banalització dels ecosistemes, així com un recull de la fauna existent a les parts culminants Tres Turons amb relació a la tipologia d’espècies, nivell de protecció, temporalitat, hàbitat associat i abundància.

Així, la proposta parteix de la constatació de la realitat actual del parc: el desordre, la manca d’orientació i caràcter de la xarxa actual de camins així com la seva relació amb la topografia; la situació actual amb relació a la seva gestió sostenible dels sistemes de drenatge natural del terreny; els hàbitats presents amb l’avaluació de l’estat de la coberta vegetal de tot l’àmbit, una comparativa dels resultats de mostreig de la presència de fauna, així com una disposició de quins són els punts de major diversitat d’espècies animals.

Les propostes estan plantejades de manera flexible i respectuosa amb l’entorn de Tres Turons, de manera que puguin ser ajustades a les condicions de cada moment i aplicades al llarg del temps. En aquest sentit, es racionalitza, s’ordena i es quantifica i qualifica la xarxa de camins; s’ofereix un ampli ventall de sistemes de drenatge sostenible ajustats a cada casuística particular; es proposa una distribució d’habitats a implementar, amb detall de les accions a dur a terme per l’assoliment, la composició de la flora principal i la fauna probable, guies per a la seva gestió, i una enumeració dels principals serveis socioambientals (serveis ecosistèmics), amb una quantificació aproximada de la fixació de CO2/any per hàbitat implicat.

Encarregat per

Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)

Estructura bàsica dels camins del Parc i anelles Tres Turons Barcelona